El Servei de Promoció de l’Autonomia Personal (SEPAP) és un servei adreçat a infants d’edats compreses entre 6 i 11 anys que s’orienta cap a la consecució d’una millor qualitat de vida i autonomia personal, en el marc d’una efectiva igualtat d’oportunitats, amb els objectius de facilitar una existència autònoma en el seu medi habitual i proporcionar un tracte digne en tots els àmbits de la seva vida personal, familiar i social, així com facilitar la seva incorporació activa en la vida comunitària.

L’atenció a l’usuari/ària es basarà en les seves característiques personals, motivacions i interessos, així com en els factors familiars i socials. Tot això, per tal d’afavorir la participació social i comunitària i l’estimulació de les relacions socials del nin/a.

DESTINATARIS

Amb caràcter general, poden accedir a les places del servei de promoció de l’autonomia personal els nins i nines en edats compreses entre 6 i 11 anys, en situació de dependència amb algun dels graus reconeguts per l’òrgan competent, d’acord amb l’article 5 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a persones en situació de dependència, a las que s’assigni aquest servei mitjançant la corresponent resolució de prestació de serveis d’atenció a la dependència.

Els usuaris amb plaça tenen dret a rebre suports de forma individual o en petit grup (màxim 6 persones), els quals tenen com a objectiu la inclusió social i la promoció de l’autonomia personal.

ACCÉS

Un cop l’infant té entre 6 i 11 anys i el Grau de Dependència reconegut (I, II o III), els seus progenitors o representants legals poden sol·licitar l’accés al servei de dues maneres:

1) Mitjançant una sol·licitud de Canvi de PIA.

2) Trucant al 971-225797 i demanar que es volen posar en contacte amb el seu treballador/a social de referència per a començar a ser beneficiaris de la prestació de SEPAP, la qual és compatible amb d’altres prestacions com ara el Servei d’Ajuda a Domicili o la Prestació per Cures a l’Entorn Familiar.

Les famílies poden escollir l’entitat que prefereixin (d’entre totes aquelles que tinguin concertades places en una determinada zona).

 

HORARI

De dilluns a divendres de 14:00h a 20:30h. 

 

SERVEIS

Activitat principal: Participació social i comunitària i, estimulació de les relacions socials de l’infant.

Acompanyament a patis oberts, acompanyament a activitats extraescolars, parc, biblioteca, participació en mercadets, festes de barri, platja, piscina, sortides programades (estiu), acompanyament a escoles d’estiu ordinàries,…

Activitats secundàries: tenen com a objectiu possibilitar l’activitat principal

Activitats de caire neurorehabilitador.

Servei de Promoció de l’Autonomia Personal

Persona responsable : Joan Reus

630 445 753

dirsepap@patronatjoan23.org
ALCÚDIA: C/ Xara, 19 | INCA: C/ Mostassaf, 65