El Centre d’educació especial Joan XXIII és un centre privat concertat per la Conselleria d’Educació i Cultura, que ofereix un procés d’educació integral, flexible i dinàmic, que abarca els diferents aspectes que formen la personalitat de l’alumne.

El centre atén a alumnes amb discapacitat intel·lectual i amb altres afectacions associades: físiques, motrius i sensorials, la qual cosa obliga a l’elaboració de programes de desenvolupament individual, encara que es tenen marcades unes línies generals en quant a organització, disseny curricular, metodologia i avaluació.

ORGANITZACIÓ

Els alumnes s’agrupen en tres etapes: educació infantil (3 a 6 anys), educació bàsica (6 a 16 anys), i transició a la vida adulta (16 a 20 anys).

A cada etapa es treballen les àrees del currículum ordinari amb adaptacions molt significatives, per tal d’afavorir el desenvolupament harmònic dels alumnes a l’àmbit personal, afectiu i social, facilitant l’adquisició d’habilitats, coneixements i valors més rellevants per al seu progrés.

Aquest curs tenim matriculats 65 alumnes.

OBJECTIUS

Formar part activament del sistema educatiu general.

Proporcionar educació i atenció a les persones amb necessitats educatives especials que presentin trastorns greus en el seu desenvolupament i l’escolarització dels quals requereixi adaptacions curriculars molt significatives respecte al currículum ordinari.

Fonamentar l’actuació educativa en els principis de normalització, integració i individualització, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.

ACTIVITATS I SERVEIS

transporte

Transport

logopedia

Menjador

logopedia

Logopèdia

logopedia

Fisioteràpia

logopedia

Metge rehabilitador

logopedia

Activitats extraescolars

NOTÍCIES DEL CENTRE

Centre d’educació especial Joan XXIII

C/ Menorca, 55 07300 Inca

971881038

direscola@patronatjoan23.org