De conformitat amb el que disposa l’article 7 i següents dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ PATRONAT DE L’AGRUPACIÓ PROMINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA D’INCA – PATRONAT JOAN XXIII, per la present es convoca Assemblea General Extraordinària de Socis de la mateixa , que se celebrarà presencialment el proper divendres, 14 d’abril de 2023 a les 18:30 hores en primera convocatòria i, si no es dóna el quòrum necessari, 30 minuts més tard, és a dir, a les 19:00 hores en segona convocatòria.

L’assemblea se celebrarà a la sala d’actes , sala Joan Gual,  del Centre Educatiu Joan XXIII, C/ Menorca, 55, Inca.

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

  1. CESSIÓ de la totalitat del patrimoni (actius i passiu), personal i qualssevol altres béns o drets que pogués tenir l’ASSOCIACIÓ PATRONAT DE L’AGRUPACIÓ PRO-MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA D’INCA – PATRONAT JOAN XXIII a la “FUNDACIÓ PATRONAT J23 D’INCA”,com a continuació dels passos necessaris per a la completa formalització de la Fundació

  2. BAIXA ADMINISTRATIVA i extinció de l’ASSOCIACIÓ PATRONAT DE L’AGRUPACIÓ PRO-MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA D’INCA – PATRONAT JOAN XXIII
  3. Precs i preguntes.

Es vol recordar als socis i sòcies la possibilitat d’exercir plenament els seus drets de vot mitjançant la delegació del mateix en altres socis/es (màxim 3) evitant, si així ho desitgen, l’assistència física al lloc de celebració de les votacions relatives a l’Assemblea General de Socis.

A Inca, a 17 de marzo de 2023..

Atentament,

Pere Rotger i Llabrés

President.

Lea la convotactoria en castellano, clic aquí. 

Si desea delegar su voto puede descargar el siguiente documento: 

documento delegación de voto asamblea