De conformitat amb el que disposa l’article 33 i següents dels Estatuts de FUNDACIÓN PATRONAT J23 DE INCA, per la present es convoca als patrons i socis de la mateixa , que se celebrarà presencialment el proper divendres, 14 d’abril de 2023 a les 19:30h. 

L’assemblea se celebrarà a la sala d’actes , sala Joan Gual,  del Centre Educatiu Joan XXIII, C/ Menorca, 55, Inca.

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

  1. Situació actual de la “FUNDACIÓN PATRONAT J23 DE INCA”: Estat de comptes del 2022 i presupost del 2023.

       1.1 S’explicaran els comptes econòmics de l’any anterior una vegada ja han estat auditades, així com el pressupost de l’any 2023

       1.2. També s’explicaran els projectes que han estat posats en marxa recentment com:

Serveide Gabinet Terapèutic, que consisteix en un servei privat d’atenció precoç, que complementa el que actualment ja s’està oferint en els nostres centres d’Inca i Zona Nord (Alcudia) de manera concertada amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Servei de Promoció de l’Autonomía Personal per a infants en edats  compreses entre els 6 i 11 anys en situació de dependència. Comparteix la seva seu principal amb el servei d’Atenció precoç i atén nens/as de les zones d’Inca i Manacor, que són les que ens ha assignat per concert la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

• Per a la implantació de dues noves eines informàtiques, una d’elles destinada a la gestió de persones dins de l’àmbit assistencial (Ixis Social Gest), i l’altra a millorar l’aprenentatge i desenvolupament dels nostres alumnes i usuaris (NeuronUP), va ser elaborat, presentat i aprovat un projecte a les convocatòries de “subvencions econòmiques finançades a càrrec del 0’7% d’IRPF Social” que promou la Conselleria d’Afers Socials i Esports, així com també a les convocatòries de subvencions de la Fundació La Caixa.

      2. Acceptació de la cessió per part de la ASSOCIACIÓ PATRONAT DE L’AGRUPACIÓ PROMINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA D’INCA (PATRONAT JOAN XXIII d’INCA) de la totalitat del patrimoni (actius i passiu), personal i qualssevol altres béns o drets que pogués tenir el PATRONAT JOAN XXIII d’INCA a la FUNDACIÓ PATRONAT J23 d’INCA.

     3. Propers projectes: 

    Projecte, ja presentat als socis el mes de juny de 2022, per a la construcció d’un nou centre assistencial situat en un solar al carrer Benhabet d’Inca, cedit pel propi Ajuntament, on es crearan 17 noves places d’Habitatge Supervisat, 10 places de Centre de Dia i que al mateix temps serà la seu oficial del Servei d’Oci, pel qual hem sol·licitat un augment de 20 places.

    El projecte va ser presentat a la convocatòria de la Conselleria d’Afers Socials i Esports de subvencions per a entitats del tercer sector d’Acció Social per a finançar les inversions destinades a augmentar places per a serveis residencials i d’estades diürnes. El projecte ha obtingut l’adjudicació d’una subvenció de 1,7 milions d’Euros que cobreix el 100% del cost total del projecte.

    Per al mateix projecte, també vam obtenir, a través de les “subvencions econòmiques de les convocatòries finançades a càrrec del 0’7% d’IRPF Social” el finançament necessari per a la compra d’un vehicle-furgoneta elèctric de 9 places amb la seva corresponent adaptació per a persones amb mobilitat reduïda.

4. Pregs i preguntes

A Inca, a 17 de marzo de 2023..

Atentament,

Pere Rotger i Llabrés

President.

Lea la convotactoria en castellano, clic aquí. 

Si desea delegar su voto puede descargar el siguiente documento: 

documento delegación de voto asamblea